info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Privacy Policy Tools2cook
Twello 13 november 2019
Tools2cook hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tools2cook houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-        Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
-        Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-        Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-        Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Tools2cook zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 
Verwerking van persoonsgegevens
Bestelling Consument
Voor elke bestelling hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig: Naam, adres, bezorgadres, postcode, plaats, telefoonnummer, mailadres en IP adres.
Bestelling winkelier
Voor elke bestelling hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig: Bedrijfsnaam, contact persoon, adres, afleveradres, postcode, plaats, telefoonnummer, BTW nummer, KVK nummer, mailadres en IP adres.
Deze gegevens blijven in onze systeem in een beveiligde omgeving. Je gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel: versturen van een factuur, je op de hoogte houden van uw bestelling. Indien je wenst dat jou gegevens verwijderd worden uit ons systeem kun je contact met ons opnemen via info@tools2cook.shop.
Je gegevens op de factuur zullen tbv administratieve doeleinden bewaard worden gedurende 7 jaar (wettelijk  verplicht).
Nieuwsbrief
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Tools2cook verwerkt ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven. Voor deze doelstelling gebruikt Tools2cook NAAM, MAILADRES.
Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van CCV. Zij voldoen aan de Europese Privacy Policy.
Wij verzenden uitsluitend op verzoek van klanten nieuwsbrieven. Klanten kunnen zich ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op uitschrijven nieuwsbrief te klikken.
Wij zullen de mailadressen nooit met andere partijen delen en ook nooit voor andere doeleinden gebruiken.
Je persoonsgegevens worden door Tools2cook opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking zolang je wenst onze nieuwsbrief te ontvangen.

Webshop
Voor onze webshop maken wij gebruik van CCV. zij voldoen aan de Europese Privacy policy en hebben een verwerkersovereenkomst getekend. Voor het afhandelen van een webbestelling hebben wij NAW gegevens nodig.
Voor het verzenden van je bestelling maken wij gebruik van Myparcel. Wil je meer weten kijk dan op: myparcel.nl/ui/documentatie/voorwaarden/MyParcel_Privacyverklaring.pdf
De betalingen gaan via Mollie, Mollie is een zeer goed beveiligd betalingssysteem. Wil je er meer over weten kijken dan op: https://www.mollie.com/nl/privacy
De NAW gegevens van webshop klanten worden uitsluitend gebruikt om het pakket te verzenden.
Cookies
Wij verzamelen alleen functionele cookies voor het optimaal functioneren van onze webshop.

SSL certificaat
Onze webshop heeft een SSL certificaat. Dit is een encryptie tussen browser en server. Het zorgt ervoor dat gevoelige gegevens, bijvoorbeeld transacties en logins, versleuteld zijn. Hierdoor kan het verkeer niet ontcijferd worden door kwaadwilligen.
Facebook, Instagram en Pintrest
Via facebook houden wij klanten op de hoogte van aanbiedingen en  actualiteiten. Dit wordt uitsluitend op verzoek van klanten gedaan. De klant kan zich ten alle tijden afmelden voor onze berichten. Wij werken niet met derden en zullen de gegevens nooit delen.
Binnen Facebook is de Privacy wetgeving geregeld. Zij beschermen de persoonsgegevens.
Visite kaartjes
Visite kaartjes welke wij ontvangen van aanbieders / leveranciers en klanten worden bewaard en uitsluitend gebruikt voor het doel contact op te nemen. Wanneer deze niet meer relevant zijn voor Tools2cook worden ze vernietigd.

Persoonsgegevens medewerkers
Verwerking van persoonsgegevens van medewerk(st)ers.
Persoonsgegevens van medewerkers/sters worden door Tools2cook verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
Uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze gegevens is:
De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling kan Tools2cook de volgende gegevens nodig hebben:
-        Voornaam
-        Tussenvoegsel
-        Achternaam
-        Telefoonnummers
-        Adres
-        Geboortedatum
-        Geboorteplaats
-        Salarisgegevens
-        Kopie ID
-        BSN nummer
-        Bankgegevens
-        ARBO gegevens
De gegevens worden door Tools2cook opgeslagen voor een periode van max. 7 jaar.
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-        Het verzorgen van de internetomgeving
-        Het verzorgen van onze webshop
-        Het hosten van onze webshop
-        Het verzorgen van betalingen van de webshop
-        Het versturen van nieuwsbrieven
-        Het backup van onze computer
-        Het verzorgen van onze salarisadministratie
-        ARBO diensten
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU m.u.v. Google, Mailchimp, Facebook, Instagram, Pintrest en Lightspeed. Deze partijen voldoen aan de Europese Privacy Policy.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Wij kunnen echter niet controleren of een consument ouder is dan 16 jaar. Wij moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen zonder toestemming van ouders worden verzameld. Mocht het zo zijn dat u vermoed dat wij gegevens van een minderjarige verzamelen neem dan contact op met info@tools2cook.shop. Wij zullen er alles aan doen deze gegevens te vernietigen.

Bewaartermijn
Tools2cook bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-        Alle personen die namens Tools2cook van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-        Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.
-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
-        Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
-        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
Rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Natascha Laning
Tools2cook
Bosgeelster 18
7392 AA Twello

info@tools2cook.shop
 


 


Het volgende internetadres wordt automatisch geopend:
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.